Projekty edukacyjne

   Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2011/2012

  Regulamin realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów

  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

  1. Do 15 września każdy nauczyciel ustala 3 tematy, które są propozycjami dla uczniów; tematy są zgłaszane szkolnemu koordynatorowi projektów.
  2. Do 30 września wychowawca ustala składy zespołów realizujących projekty edukacyjne, w liczbie 3 – 5 uczniów; składy zespołów są zgłaszane szkolnemu koordynatorowi projektów.
  3. Do 30 września wychowawca przedstawia rodzicom warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów.
  4. Zespoły wybierają w porozumieniu z nauczycielami wybranymi przez siebie temat, który będzie realizowany. Uczniowie mogą też zaproponować własny temat do realizacji. Opiekun grupy zgłasza skład grupy oraz temat szkolnemu koordynatorowi projektów do 31 października.
  5. Jeden nauczyciel może realizować w danym roku szkolnym dwa projekty edukacyjne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może realizować więcej projektów edukacyjnych.
  6. Nauczyciel opiekujący się grupą uczniów ustala zasady współpracy obejmujące: podział obowiązków, harmonogram spotkań, sposób dokumentowania działań, sposób prezentacji projektu.
  7. Do 31 marca uczniowie publicznie prezentują realizację swojego projektu edukacyjnego.
  8. Projekt edukacyjny może wejść w skład oceniania przedmiotowego, jeśli taka będzie decyzja nauczyciela prowadzącego daną grupę projektową.
  9. Nauczyciel opiekujący się grupą projektową ustala ocenę zachowania ucznia uczestniczącego w projekcie, dotyczącą zaangażowania ucznia w prace związane z udziałem w projekcie. Ocena ta jest składową ocen zachowania, ustalonych przez nauczyciela na zakończenie roku szkolnego, w którym uczniowie realizują projekt.
  10. Opiekun grupy projektowej przekazuje szkolnemu koordynatorowi projektów dokumentację projektu w postaci karty realizacji projektu.
  11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  13. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w projekcie edukacyjnym, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  14. We wszystkich sprawach dotyczących projektów edukacyjnych nie uregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

  Nasz adres

  Gimnazjum im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 20, 43-340 Kozy woj.śląskie
  gimnazjumkozy@wp.pl 
  tel./fax: 338175839

  Newsletter


  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.