O co chodzi z tym egzaminem?


  Egzamin gimnazjalny wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

  Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpić do niego musi każdy uczeń kończący szkołę (dotyczy to zarówno uczniów gimnazjów dla młodzieży, jak i słuchaczy gimnazjów dla dorosłych). Egzamin stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły.

  Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do egzaminu w następnym roku. Liczba punktów którą uczeń uzyska na egzaminie gimnazjalnym nie ma jednak wpływu na ukończenie szkoły. Wynik ma jedynie znaczenie informacyjne i jest brany pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – w tym przypadku pełni funkcję selekcyjną. To proste – im więcej punktów z egzaminu, tym większe szanse na powodzenie w przyjęciu do wybranej szkoły.

  Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie, jak również ci, którzy egzamin przerwali, przystępują do niego w terminie dodatkowym.

  Egzamin gimnazjalny służy sprawdzeniu opanowania umiejętności i wiadomości zdobytych w dotychczasowym toku nauczania. Zakres wymaganych wiadomości jest taki sam dla wszystkich trzecioklasistów i obowiązuje we wszystkich szkołach w Polsce. Pytania egzaminacyjne pozwalają sprawdzić umiejętności w układzie międzyprzedmiotowym, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

  Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

  Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych

  wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński*.

  Zasady ogólne

  Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

  Części egzaminu

  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

  Przebieg egzaminu

  W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

  Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

  Wyniki egzaminu

  Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

  język polski

  historia i wiedza o społeczeństwie

  matematyka

  przedmioty przyrodnicze

  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

  język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

  Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

  Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

  Nasz adres

  Gimnazjum im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 20, 43-340 Kozy woj.śląskie
  gimnazjumkozy@wp.pl 
  tel./fax: 338175839

  Newsletter


  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.