Ważne informacje dla uczniów

  PRZEBIEG EGZAMINU:

  8.20 – przybycie uczniów do szkoły.

  8.45 – 8.55 – Przed wejściem do sali uczeń potwierdza swoją tożsamość legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem oraz losuje numer stolika, przy którym będzie pracował. Każdego dnia odbędzie się losowanie przed pierwszą częścią egzaminu.

  o godz. 9.00 - rozdanie prac na ławki oraz naklejek przygotowanych przez OKE – rozpoczynają się czynności organizacyjne. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym czasie zapisanym na tablicy. - praca z zestawami przez 60 minut

  Przerwa

  10.30 – przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności jednego ucznia odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne.

  10.40 – przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielami uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

  10.45 – 10.55 – zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie materiały określone w informacji dla ucznia przystępującego do egzaminu. Zespół nadzorujący przypomina o niewnoszeniu komórek – w razie konieczności zebranie komórek od uczniów do kopert; plecaki, torebki – uczniowie składają w szafkach lub wyznaczonych salach.

  o godz. 11.00 - rozdanie prac na ławki – rozpoczynają się czynności organizacyjne, osoby spóźnione nie mogą wejść. - praca z zestawami przez 90 minut. Na języku obcym 2 część egzaminu trwa również 60 min. 

  PRZEBIEG EGZAMINU:
  Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów: 
  •  o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego; 
  •  o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi); 
  •   o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 
  Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. 
    Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 
  •  o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym sprawdzenie kompletności arkusza.
   Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 
   Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 
   W trakcie pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym uczeń pracuje samodzielnie, z użyciem odpowiednich przyborów, tj. pióra lub długopisu z czarnym tuszem/atramentem oraz linijki /matematyka/. W czasie pracy uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora oraz słowników. Rysunki z zakresu matematyki uczeń wykonuje piórem lub długopisem. Rysunków nie wykonuje ołówkiem. Na salę, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
   Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 
   
  W sytuacji jakichkolwiek zmian dotyczących egzaminu będą one przekazanie rodzicom w czasie zebrania w marcu.
   
  Wyniki egzaminu uczniowie poznają przed zakończeniem roku szkolnego, a zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 15 czerwca 2018 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  22 czerwca 2018r.

  Nasz adres

  Gimnazjum im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 20, 43-340 Kozy woj.śląskie
  gimnazjumkozy@wp.pl 
  tel./fax: 338175839

  Newsletter


  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.